مدیریت دانش ایران خودرو
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: ایران خودرو ، پیاده سازی مدیریت دانش ، مقاله دانش
  1. معرفی شرکت ایران خودرو
  2. فرآیند یادگیری
  3. فرآیند یادگیری و توسعه منابع سازمانی در ایران خودرو
  4. ادوار توسعه مدیریت دانش و ارتباط آن با حلقه های یادگیری در شرکت ایران خودرو
  5. برخی از تجربیات شرکت ایران خودرو در هریک از دوره های توسعه مدیریت دانش
  6. درس هایی که می توان از تجربیات موفق و یا ناموفق این شرکت بدست آورد
  7. نتیجه گیری
  8. تحلیل نتایج پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت ها
  9. با توجه به نتایج پیشنهادهای اصلی زیر ارایه می شود
  10. منابع