معیارهای آمادگی مدیریت دانش

معیارهای آمادگی مدیریت دانش

معیارها

شرح

1. اعتماد

حفظ کردن اعتماد متقابل با یکدیگر مبتنی بر قصد و رفتار

2. آموزش

ابزار ها ورویه های مناسب آموزش. فراهم کردن محیط خود آموزشی و خود یادگیری. تشویق کارمندان به شرکت کردن در آموزش داخلی و خارجی

3. یک فرهنگ از نوع دوستی

قصد همکاری بدون جبران کار

4. محیط رهبری باز

بحث آزاد درباره دیدگاه. استراتژی و رویه ها و پشتیبانی از بهبود و سبک رهبری دموکراتیک

5. درس گرفتن از شکست

بحث کردن آزادانه درباره اشتباهات و دلایل آنها

6. استراتژی دانش

استراتژی های ویژه (خاص) برای مدیریت دانش

7. مدیریت پشتیبانی

اندازه ای که رهبری سازمان و مدیریت متعهد شده اند و پشتیبانی شده اند در اجرای (پیاده سازی) تغیرات آینده

8. مشارکت

چه اندازه یک مخاطب احساس می کند که او را در فرایند تغیر شریک کرده اند

9. تمرکز

حدی از حقوق تصمیم، یعنی سطحی از تمرکز است. همچنین امکان دسترسی به دانش برای تصمیم گرفتن بهتر را دارد. آیا افراد بدون ناظر می توانند فعالیت خود را انجام دهند؟ کارمندان به خود تصمیم گیری تشویق شده اند یا خیر؟ افراد قبل از انجام فعالیت هایشان از ناظر خود باید سوال کنند یا خیر؟

10. رسمی سازی

 درجه ای که روابط شغلی و تصمیمات به وسیله رویه های استاندارد و سیاست ها و قوانین رسمی اداره می شوند.                                                                

11. کیفیت اطلاعات

اندازه ای که افراد احساس می کنند که اطلاعات مفید و پر معنی فرایند تغیر دارند.

12. کار گروهی

تشویق گروههای خلق دانش. نگرانی درباره دانش و تجربه کار گروهی. ارزیابی در هماهنگی ، همکاری و بهره وری تیم.

13. سود

اندازه منفعت یا سودی که افراد از اجرای فرایند تغیر آینده می خواهند.

14. تناسب (اقتضاء)

درجه ای که فرد احساس می کند تلاشش برای تغیر برای سازمان در دستیابی به اهدافش مناسب و درست (قانونی) بوده است.

15. اختلاف (تفاوت)

اندازه ای که افراد احساس می کنند که سازمان به تغیر نیاز دارد.

16. سیستم پاداش

مراجعه به منابع پاداش مانند هدیه، انعام و یا حقوق بالاتر

17. دسترسی به زیر ساخت سیستم اطلاعات

پیاده سازی پروژه های مدیریت دانش به این نیاز دارد که به نرم افزار ، سخت افزار و شبکه مراجعه شود.

18. مهارت کلامی

زبان عامل مهمی برای تسهیم دانش است که از طریق روایت و توضیح است، فیلتر کردن (صاف کردن، تصفیه کردن) از حوزه های فیزیکی و فرهنگی و هدایت معنی دار.

19. مهارت T شکل

این مهارت بر مبنای دو بعد است، عمیق (عمودی) و عریض (افقی) کسی که این مهارت را دارد می تواند حوزه دانش خاص و کاربردش در رویه های خاص را کشف کند. آنها می توانند دارایی های دانش را محکم کنند. همچنین آنها به ترکیب کردن دانش نظری و عملی (کاربردی) قادر هستند 

/ 0 نظر / 38 بازدید