مدیریت دانش در توسعه شهر مطالعه موردی شهرداری

1-مقدمه

2-مفهوم دانش

3-مفهوم مدیریت دانش

4- توسعه شهری و شهرداری

5-مدیریت دانش در ایران وجهان

6- مدل مفهومی مدیریت دانش

7- پیا ده سازی نظام مدیریت دانش در شهرداری

8- تشکیل واحد مدیریت دانش

9- تشکیل واحد مدیریت دانش

10- فرهنگ سازی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش

11- بازرسی دانش و ترسیم نقشه دانش

12- ترسیم نقشه دانش

13- راه اندازی شبکه داخلی و اتوماسیون اداری

14-نتیجه گیری

 

 

 

 

نتیجه گیری

/ 0 نظر / 11 بازدید