مدیریت دانش در سازمانهای دولتی (ناسا)

ما در عصر دانش زندگی می کنیم. عبارت “ دانش قدرت است “ جای خود را در عصر دانایی محوری به “ اشتراک دانش قدرت است “ داده است. هر سازمانی، چه کوچک و چه بزرگ تا آنجایی رونق می یابد که به مأموریتهای خود دست یابد. هنگامی که یک سازمان تلاش می کند که به اهداف خود دست یابد، عدم ثبات و تهدیدها در محیط، دستیابی به اهداف را به تأخیر انداخته یا حتی فرایند آن را تخریب می سازد.

بدلیل اینکه دانش قدرت است، سرمایه های دانش هر سازمانی موفقیت اجرایی آن را تعیین می کند. وظیفه مدیریت دانش، مدیریت سرمایه های دانشی هر سازمانی است. مدیریت دانش اساسا مفهوم یا اندیشه جدیدی نیست. دانش موضوعی نیست که امروز به یکباره به وجود آمده باشد. انسان در مسیر تاریخ تکاملی خود و تکامل اجتماعی ناشی از آن همواره تولید کننده دانش بوده است و از آن در ایجاد تغییر در جامعه استفاده نموده است

ازآنجا که تحقیقات کاربردی در حوزه مدیریت دانایی نسبتاً جدید است، در این خصوص تعریف خاص و دقیقی که مورد اجماع اکثریت محققین قرار گیرد، هنوز وجود ندارد. آنچه مسلم است آن که می‌توان با آشنایی با تعاریف گوناگون، ابعاد و مصادیق این امر را بیشتر شناخت و آن را بهتر به کار گرفت.

مدیریت دانش فرایند کشف ، کسب ، توسعه و ایجاد ، نگهداری و ارزیابی و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دست یابی به اهداف سازمان صورت پذیرد

به عبارتی میتوان گفت مدیریت دانش رویکرد سیستماتیک خلق ، دریافت ، سازماندهی ، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمانهاست. مدیریت دانش در سازمانها و شرکتها به بهبود تصمیم گیری، انعطاف پذیری بیشتر ، افزایش سود ، کاهش بار کاری ، افزایش بهره وری ، ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار ، کاهش هزینه ، افزایش سهم بازار و بهبود انگیزه کارکنان کمک میکند. مدیریت دانش را میتوان برای فعالیتهای مختلف مانند: عادی، منطقی، پیچیده و غیر منتظره به کار گرفت.با توجه به دانش روزافزونمشاغلی که بر پایه ایجاد و استفاده از دانش قرار دارند ، یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش این است که باعث کاهش ریسک از دست رفتن دانش یا ارزش سازمان به هنگام ترک همکاری کارکنان شود و همچنین کاهش خطر از دست دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل نیروی انسانی. زیرا دانش یک دارایی مهم و استراتژیک سازمانها میباشد.

مدیریت دانش یکی از شاخه‌های فرعی اقتصاد دانش است؛ مدیریت دانش، کاملاً یک مفهوم و روش جدید مدیریت را معرفی می کند. این مفهوم بر تبدیل موهبتهای عقلانی کارکنان و سازماندهی نیروهای سودمند درونی اعضاء کارکنان – نیروی رقابت و ارزش جدید- عمل می کند. مدیریت دانش بر پیوند اطلاعات با اطلاعات، اطلاعات با فعالیت‌ها و اطلاعات با فرد- برای تحقق اشتراک دانش ( از قبیل دانش ضمنی و دانش صریح) توجه دارد. و با مدیریت اطلاعات کاملا متفاوت است.

مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه‌های فکری در سطح کلان به کار می‌رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می‌شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می‌کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب می‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا به صورت کارا و موثر قادر می‌سازد

علل پیدایش مدیریت دانش:

1)   دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه‌های یک سازمان اساسا سرمایه‌های قابل لمس و مالی بودند(امکانات تولید، ماشین، زمین و غیره) به سمت سازمانهایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده‌است.

2)   افزایش فوق العاده حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات به طور کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می‌کند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می‌کند. زیرا به اقدام نزدیک تر است. اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی‌کند، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسان‌ها است که به تصمیم و بنابراین به اقدام می‌انجامد.

3)   تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده‌است. بسیاری از سازمانها دریافته‌اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می‌شود.

4)   تخصصی تر شدن فعالیتها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را بهمراه داشته باشد.

راهبردهای مدیریت دانش:

مدیریت کلان جهت کارآمدی زیرسیستم‌های خود می‌بایست ماهیت، اصول و ابعاد مدیریت دانش را بشناسد. راهبردهایی که ماهیت و توانایی متفاوت مدیران را منعکس می‌نماید عبارتنداز:

1)      راهبرد دانش بعنوان راهبرد کسب وکار که روشی جامع و با وسعت سازمانی برای مدیریت دانش است، که بیشتر بعنوان یک محصول در نظر گرفته می‌شود.

2)      راهبرد مدیریت سرمایه‌های فکری که بر بکارگیری و ارتقای سرمایه‌هایی که از قبل در سازمان وجود دارند، تاکید دارد.

3)      راهبرد مسئولیت برای سرمایه دانش فردی که از کارکنان حمایت و آنها را ترغیب می‌کند تا مهارت‌ها و دانش خود را توسعه دهند و دانش خود را با یکدیگر درمیان گذارند.

4)      راهبرد خلق دانش که بر نوآوری و آفرینش دانش جدید از طریق واحدهای تحقیق و توسعه تاکید می‌کند.

5)      راهبرد انتقال دانش که بعنوان بهنرین فعالیت در بهبود کیفیت امور و کارایی سازمان مورد توجه قرار گرفته‌است.

6)      راهبرد دانش مشتری- محور که با هدف درک ارباب رجوع و نیازهای آنها بکار گرفته می‌شود تا خواسته آنها به دقت فراهم شود.

مهندس دانش کیست؟

مهندس دانش (Knowledge Engineer) فردی است که در فرآیند مهندسی دانش (Knowledge Engineering) تبحر دارد؛ وی می تواند سه فعالیت استخراج، تحلیل و مدلسازی دانش را انجام دهد. این سه فعالیت منجر به تولید یک پایگاه دانش ساخت یافته مبتنی بر مدل های دانش با قابلیت استفاده مجدد می شود که می تواند به عنوان محتوای ورودی در یک سیستم مبتنی بر دانش استفاده شود. در نگاه های غیرحرفه ای تر مهندس دانش به عنوان نقشی برای اجرای برخی فرآیندهای ساده مدیریت دانش تنزل پیدا می کند.

NASA

 

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا National Aeronautics and Space Administration)‏) به اختصار ناسا زرگترین سازمان فضایی سراسر جهان است.

مدیر بالاترین مقام ناسا است و عنوان مشاور ارشد علم فضا را از رئیس جمهور آمریکا دریافت می‌کند. مدیریت ستاد ناسا در واشینگتن واقع شده‌است. نخستین مدیر ناسا دکتر کیت گلنان بود و در دوران خود پروژه‌های متفاوتی به منظور توسعهٔ پژوهش‌های فضایی در ایالات متحده آمریکا به ارمغان آورد

سازمان هوا فضای ایالات متحده (ناسا) یکی از پیشرفته ترین سیستمهای سازمانی را داراست. به همین دلیل نمودار سازمانی این مجموعه به عنوان یک نمونه عملی مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. توجه به هدف و مأموریت سازمان، تکنولوژی مورد استفاده، فرهنگ محیطی که سازمان در آن فعالیت می کند، سطح دانش و مهارت و نحوه نگرش کارکنان و مدیران سازمان، مکان/ مکانها و پراکندگی های جغرافیایی سازمان، محصول/ محصولات و فرآیندهای جاری سازمان همه بایستی در طراحی یک سازمان کارآ مورد توجه قرار گیرند.

 

 

چرا مدیریت دانش برای ناسا بحرانی است؟

مدیریت دانش یعنی بدست آوردن اطلاعات درست از مردم درست در زمان درست. مدیریت دانش به مردم و کارکنان سازمانی از طریق خلق دانش و به اشتراک گذاشتن آن و به مجرب عمل کردن به اطلاعات عملکرد سازمان و شریکان افزایش میابد و در جهت اهداف سازمان حرکت میکند

از جمله دلایلی که میتوان برای بحرانی بودن مدیریت  دانش در ناسا نام برد عبارتند از:

 

•سند سازی و به چالش کشیدن افراد و ادغام درسها به طور موثر و مدیریت ریسکهایی در رابطه با اکتشافات فضایی و پرواز انسان در فضا

•این طبیعی است که کارکنان ناسا دانش تخصصی داشته باشند

•هدف ما به اشتراک گذاشتن دانش با یکدیگر و مردم است

•برای اطمینان از پرواز امن و پاسخ به مسائل مطرح شده توسط CAIB

•نیروی کار در آژانس در حال پیر شدن است

 

سیستم فناوری اطلاعات برخی از دانش و مهارت کارکنان بازنشسته را اتخاذ خواهد کرد.سیستم مدیریت دانش به عنوان بخشی از یک استراتژی موثر به تولید ، ذخیره و انتشار دانش و اطلاعاتی که مربوط به ماموریت این سازمان است کمک میکند

 

نسلهای متفاوت از به انتشار گذاشتن اطلاعات:

 

1930-50

تمرکز بر جامعه

دوستی در میان سختی و بدبختی

 

1960-70

تمرکز بر جامعه

دوستی شناسی از طریق بدعت گذاری

 

1980-90

تمرکز بر فرد

دوستی از طریق هدف های فردی

 

2000

تمرکز بر منافع مشترک

دوستی را ایجاد یا تقریبا رشد میدهد

 

این ها برلزوم روشهای برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن بین نسلها تاکید میکند

 

 

عوامل بحرانی موفقیت مدیریت دانش:

 

 

مدیریت دانش

 

شالوده فناوری اطلاعات

             حمایت از خدمات

دانش معماری

فرهنگ

                        

                                                                           پرورش ، خدمات

                  مالکیت ، به اشتراک گذاری                             ابزارهای

                 واستفاده مجدد ،مشوقها                                  استراتژیک

                         و پاداشها

 

 

 

 

 

 

 

                    منابع دانش ، مخازن                                     روشهای دسترسی ،بلوکهای

                     محتوا ، زمینه ، راهنماها                               ساختمان ، پایگاه خدمات

                             متقابل                                                    استانداردها

ساختمان تیم مدیریت دانش ناسا

 

■ یافتن راه حل های خوب، پر کردن شکاف ها، و ایجاد یک فدراسیون

از منابع برای حمایت از ماموریت و پژوهش جوامع

•پشتیبانی و دیگر ابتکارات را قادر میسازد و راه حلهای خوب  و ساخت زیر ساخت ها و برنامه های کاربردی برای اتصال به سیستم توزیع را ترویج میدهد

•برانگیختن ایده های جدید یا تکنولوژیهای مورد نیاز

■ تیم مدیریت دانش ناسا توسط اجاره

• افسر ارشد اطلاعات

•توسط مهندس ارشد بانیان

•همکاری نزدیک با منابع انسانی

 

نواحی کلیدی برای استراتژی مدیریت دانش ناسا

■ نگهداشتن دانش سازمان در امتداد تولید و ماموریت سازمان                

• شناسایی و ظبط اطلاعات که در سراسر نمایندگی وجود دارد

                                                                                   

■ کمک به مردم برای پیدا کردن ، سازماندهی و به اشتراک گذاری دانشی که ما در حال حاضر داریم

• اداره موثر منابع دانش ناسا

                                                                                     

■ افزایش همکاری و تسهیل ایجاد و اشتراک گذاری دانش

• توسعه تکنیکها و ابزارها برای فعال کردن تیمها و جوامع به منظور همکاری در موانع زمانی و مکانی

                                                                                 

                                                                                 

 

 

چهارچوب مدیریت دانش در ناسا

 

اشتراک گذاری و استفاده از دانش

مردم

فرایند

فناوری

•توانایی همکاری دور دست

• جوامع حمایت از عمل

• پاداش و تشخیص به اشتراک گذاری دانش

• تشویق داستان سرایی

• افزایش جذب دانش

• مدیریت اطلاعات

• بالا بردن سیستم و یک پارچه سازی داده کاوی

• استفاده از عوامل هوشمند

• بهره برداری از سیستم های خبره

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش مدیریت محیط زیست

 

عمومی

همکاران

جهانی

دانشگاه

پیمانکاران

کارکنان

ناسا

یکپارچه سازی مدیریت دانش به مهندسی ما و مدیریت چرخه عمر پروژه

 

ارتباطات از عمل

ارتباطات

استراتژیک

درس آموخته

NEN

داخل ناسا

دروازه ناسا

مقدار سیستم های مدیریت

کارشناسان

فرایند

 

پرتال عمومی ناسا

طراحی شده به عنوان یک نمایش رابطه های تعاملی ناسا توسط عموم مردم ، بچه ها ، رسانه ها ، مربیان و دانش آموزان و یک پارچه سازی منابع وب

■ شناخت ما شامل چالشهای :

‾ معماری در حال تحول با یک مهلت 4 هفته ای برای استقرار

• بسیار تعاملی و جذاب

• رفتن به مطالب بالا از سایت های ناسا

• ناوبری سریع و آسان برای بسیاری از مخاطبان ما

■ چالشهای نا شناخته ما:

• ساعتها پس از استقرار، فاجعه شاتل فضایی کلمبیا اتفاق خواهد افتاد

• بلافاصله طراحی مجدد پرتال و پشتیبانی کمک رسانی به عموم مردم

■ فرود مریخ پیمای اکتشافی بر روی سیاره سرخ بزرگترین رویداد آنلاین تا به امروز بوده است

− پوشش ، چاپ و نشر اتوماتیک تصاویر وآپلود تصاویر تازه در مدت چند دقیقه از فضاپیما رو ممکن میسازد

•نفر رسیده: 240 ملیون نفر در سال 2004

در داخل ناسا

برای کارکنان و شرکای تجاری

• برنامه ریزی

• دسترسی به پست الکترونیکی

• اطمینان ارسال پیام از طریق مسنجر

• ابزارهای مشارکتی

• یک پارچه سازی نرم افزار

• ویکیها و وبلاگها

عملیات اضطراری پشتیبانی

• سایت EOC به تمام مراکز ناسا به منظور هماهنگی اطلاعات در قبل ، حین و پس از یک بحران در دسترس است

• صفحه EOC دارای لینکهای اورژانسی آمادگی کارمندان برای آموزش به منظور آمادگی آنان برای کار است

• مرکز منطقه ارتباطات برای عملیات اضطراری منطقه ای پرسنل و مدیران ، ارتباط با کارکنان و پرسنل بحرانی عملیات

• همیشه روشن و در دسترس است حتی زمانیکه مراکز بسته یا قطع است

• ارائه پشتیبانی از سال 2005 ، سیستم طوفان از جمله طوفان کاترینا ، ریتا و Wilma ، تیر اندازی jsc  و غیره

گام بعدی ایجاد یک سازمان یادگیری

■ رویکرد یکپارچه برای اطمینان ازاعمال بهترین شیوه ها و کلید درس های آموخته شده در ماموریت های اعمال شده

– مهندسی شبکه ناسا (دفتر مهندس ارشد )

  • سرمایه گذاری در بهترین روشهای مورد نظر مهندسان برای حل زمینه های فرهنگی و فرایند که در مورد آن ناسا مورد انتقاد قرار گرفته
  • بر روی زیر ساختهای به اشتراک گذاشته شده و ادغام یکپارچه با ابتکارات ناسا ، سیستم توزیع شده و زیرساختهای مدیریت دانش
  • تمییز دادن با ادغام دروس و یادگیری که بیرون آمده از بحث های فنی و مهندسی و مخازن به روزانه مهندسی فرآیندها، سیاست ها، و برنامه های درسی آموزش
  • کامل کردن اطلاعات به طور گسترده از دانشگاه ها، صنعت، پیمانکاران کارمندان دولت و ناسا

–       پورتال برای سازماندهی جامعه و فردی برای دسترسی به اطلاعات

–       ابزارهای مشارکتی برای دسترسی امن با شرکای ما گسترش یافته است

–       تخصص و متخصص سازماندهی دستوری گرداگرد اشتراک گذاری دانش فرد به فرد بیش از شبکه های اجتماعی مجازی

–       جستجوی متا در سراسر مخازن توزیع

دسترسی و جمع آوری درس های آموخته شده

• درس های رسمی جمع آوری شده از مراکز و بررسی های کلیدی

• دروس تایید و اعتبار

• سیاست ها و روش های مبتلا در صورت نیاز

• اشتراک ها اجازه میدهند تا درسهای جدید در زمان ظاهر شود

• مدیریت شده توسط دفتر مهندس ارشد

• بخشی از NEN

ایجاد یک برنامه IDM

ایجاد یک برنامه مدیریت داده و اطلاعات ، ایجاد یک استراتژی منسجم، اعتماد، و اعتماد به داده ها وتوانایی به اشتراک گذاری اطلاعات و استفاده مجدد از آنها

هدف توصیف یک استراتژی عملی برای سازماندهی اطلاعات و اطلاعات دارایی برای کشف و استفاده مجدد (ماشین آلات و انسان ها)

توسعه و استقرار طبقات جدیدی از برنامه های کاربردی است به منظور ادغام داده ها و منابع آگاه ، محیط زیست تطبیقی در معماری سرویس گرا (SOA  )

توسعه دانش منسجم بین NASA و همکاران و کاشفان رباتیک

توسعه عواملی که میتوانند یاد بگیرند و ضمینه یادگیری سازمانی را محیا میکنند ، پیش بینی نیازها ، کشف اطلاعات مربوطه و ورود به معاملات از طرف کاربران انسانی خود

الگوهای سیستم های کارشناسان ، رفتار برای جمع آوری دانش ، تشویق کارشناسان به طور ضمنی

سیستمهای دانش همکاری با کارشناسان به منظور تحقیق مفاهیم جدید

برنامه ریزی IDM

■ ایجاد اطلاعات و مدیریت داده ها (IDM) خدمات، فرآیندها و پشتیبانی، که سه مورد مهم مورد نیاز میباشند

–سرویسهای داده

  • استانداردهای مدیریت داده ها (ثبت مدل، واژگان کنترل شده، مدل های داده های مرجع، خدمات فراداده)
  • فروشگاه منبع داده ها برای منابع و پرس و جو برای تصمیم گیری
  • توافقنامه و یادداشت تفاهم مخزن

–       سرویسهای اطلاعات

•  کشف خدمات (جستجو، پرس و جو، و تبادل - ترکیب و SOA)

• خدمات دسترسی (شامل تایید کار با امنیت، کنترل صادرات، و سایر ذینفعان کلیدی)

• خدمات تبادل

–       مدیریت دانش

• معماری برای جذب، سازماندهی، ذخیره سازی دانش و به اشتراک گذاشتن

• ماموریت همکاری حمایت داخلی و تعامل عمومی

• جستجو مجتمع (ساخت ابزار جستجوی مشترک است که نیازمند برطرف کردن نمونه های محلی است) - استراتژی و مورد کسب و کار

• ابزار جستجو

 

سیستم مدیریت استراتژیک ناسا قادر است به برپایی استراتژی ، ساختن تصمیمات ، تخصیص منابع ، و برنامه های اطمینان بخش و موثر مدیریت ، بهره ور در راههایی که سازگار با برنامه های استراتژیک ناسا و برنامه های اجرایی هستند کمک میکند. اهداف این رهنمود در مستندات سیستم میباشد. این رهنمودها شامل :

1)      برنامه ریزی استراتژیک

2)      اجرا

3)      ارزیابی کارایی

این رهنمود همچنین نقش مدیریت استراتژیک و روابط کارکنان ناسا را شرح میدهد. سرمایه گذاری استراتژیک ناسا. دستور جلسه دفتر مرکزی و فرایند میان بر در چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک ناسا میباشد

1-برنامه ریزی استراتژیک:موسسه ، هدایت برنامه ریزی استراتژیک برای همه فعالیت موسسه و بر اساس استراتژیک و تصمیم گیری ماهرانه ، تخصیص منابع و سرمایه گذاری ظرفیت را بر عهده دارد.انجام آن در مفهوم نگرش مؤسسه ، مأموریت ، هدف کلی ، ارزش اهداف و خط مشی ، بعلاوه محیط داخلی و خارجی می باشد.

2-پیاده سازی یا اجرا: برنامه ریزی بودجه و عملکرد

پیاده سازی برنامه ریزی فرایند سالیانه  ، رهنمود قاعده سازی بودجه و طراحی عملکرد برای دست یافتن به اهداف و شناسایی در طول فرایند برنامه ریزی استراتژیک را ایجاد میکند.

3-گزارش گیری و ارزیابی عملکرد:

پیشرفتهای ناسا در بدست آوردن اهداف طراحی استراتژیک آن فرایند ارزیابی شده توسط هر سازمان بیرونی و داخلی میباشد.ارزیابی دولت و نتایج کار (GPRA 1993) نیازمند موسسه ائتلافی برای عضویت سالیانه برنامه ریزی اجرا میباشد.

انجمن دانش در ناسا

انجمن دانش توسط دانشمند اصلی ایجاد شده است ، مختصات فعالیتهای دانش ناسا ، ترویج انجمن عمومی و تضمین برنامه دانشی موسسه ، این مدیر انجمن بر روی همه دانش وابسته به پرواز ناسا و برنامه های مرتبط نظارت دارد

انجمن دانش نوعی از بازنگری خط مشی ، تمرینات ، و فرضیات موسسه را انجام میدهد، چون آنها به فعالیتهای دانش بازگو میکند:گفتگو و بحث اهداف دانش علوم مختلف ، خط و مشی ملی و بین المللی که راهنمای آنها توسعه است و طراحی های دانش مجتمع ساز. انجمن همچنین در فرایند پیشنهاد توسعه موسسه برای سطوح نمایندگی دانش اولویت ها و بودجه ها شریک شود.آن سهم اطلاعات درباره فعالیتهای بخشهای سرمایه گذاری استراتژیک موسسه است چون آنها به کیفیت و محتوای برنامه دانش اشاره میکند.

انجمن مدیریت مهندسی ناسا

انجمن مدیریت مهندسی توسط مدیر اصلی برای یاری و بهبود تمرینات مهندسی مؤسسه، خط مشی ، حرفه ای و گواهی استانداردها تشکیل شده است، رویه ها، زمانیکه درخواست ایجاد توسط PMC یا مهندس اصلی بشود، ایجاد می شود، حمایت های این انجمن مستقل از بازنگری های فنی برنامه های ناسا و تکنولوژی/ فعالیت های توسعه پیشرفته میباشد

ناسا دارای انجمن های زیادی از جمله انجمن عملکردهای فضایی، انجمن حمل و نقل فضایی ، انجمن سرمایه گذاری فنی ، انجمن ایمنی اطلاع

/ 0 نظر / 423 بازدید