واکاوی مدیریت دانش در شرکت HP

-واکاوی مدیریت دانش در شرکت HP

1-3-چکیده

2-3-مقدمه

3-3-شکل­گیری مدیریت دانش در شرکت HP

1-3-3-پست بازرگانی مربیان

2-3-3-ایجاد شبکه­ای از کارشناسان

3-3-3-مدیریت دانش در فرایندهای محصول

4-3-3-مدیریت دانش برای کانال فروشنده کامپیوتر

4-3-نتیجه­گیری

5-3-منابع

/ 0 نظر / 61 بازدید