واکاوی مدیریت دانش شرکت زیمنس

واکاوی مدیریت دانش شرکت زیمنس

1-1-مقدمه

1-2-هدف از پیاده سازی مدیریت دانش

1-3-استراتژی مدیریت دانش زیمنس

1-4-راهنمای پیاده سازی و توسعه چارچوب KM در زیمنس

            1-4-1-راهنمای پیاده سازی مدیریت دانش

            1-4-2-فرآیند ایجاد دارایی دانش فرایند (KNAC)

            1-4-3-چارچوب مدیریت دانش زیمنس

            1-4-4-ساختار پایه چارچوب KM  زیمنس و چگونگی تکامل آن

            1-4-5-فازهای استقرار و پیاده سازی

1-5-پیاده سازی مدیریت دانش را با نرم افزار Share net

            1-5-1-ترکیب نیروی انسانی

            1-5-2-تغییر فرهنگ سازمانی

1-6-خلاصه

1-7-نتیجه گیری

1-8-منابع


/ 0 نظر / 219 بازدید