بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری وکیفیت

هر چند دانش به خودی خود یک منبع محسوب می شود طریقی که این دانش مدیریت شده و مورد استفاده قرار می
گیرد بر کیفیت خدماتی که می تواند از هر یک از منابع متعلق به سازمان عاید گردد، موثر است. مدیریت دانش غالباَ به
عنوان منبع و مرجع اصلی نوآوری شناخته شده است. و از الزامات اساسی فرایند نوآوری در سازمان محسوب می شود. این
مقاله به بررسی سطوح بلوغ مدیریت و ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات و همچنین ارتباط
نوآوری و کیفیت خدمات پرداخته است لذا از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق
بانک مسکن شهرستان ارومیه بوده و به عنوان مورد مطالعه قرارگرفته است وابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعه ادبیات
تحقیق و پرسشنامه است. تایید آزمون فرضیه ها، ارتباط مثبت و معنادار بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات
به اثبات می رساند و همجنین سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان را نیز مشخص کرده است.

ادامه مطلب را  از آدرس ذیل دریافت کنید

http://www.parsmodir.com/db/book/theory-pooran.zip

/ 0 نظر / 25 بازدید