مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی

 

مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی

(Knowledge management - KM) در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. برنامه اجرایی مدیریت اندوخته‌های علمی بر این سه جزء اصلی بنا می‌شود:

 1. افرادی که تولیدکننده و یا مصرف کننده این اندوخته‌ها هستند،
 2. فرآیندهایی که این اندوخته‌ها را مدیریت می‌کنند،
 3. ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این سرمایه‌های علمی را آسان می‌کنند.
 •  

واژه‌گزینی

در زبان فارسی تا به حال اصطلاح «مدیریت دانش» برای Knowledge Management متداول بوده است. در زبان انگلیسی اما تفاوت بسیاری بین Science و Knowledge وجود دارد. Knowledge به تمامی آگاهی‌های بشر به طور کل اطلاق می‌شود در حالیکه Science به فرآیند تولید دانش اطلاق می‌شود. دانش نرم (هنوز) قابل بیان، ساختاردهی، نمایش و مدیریت نیست. تنها دانش سخت را یا دانسته‌های خاص و یا اندوخته‌های علمی را می‌توان مدیریت کرد.

در این متن، به جای استفاده از واژه دانش در مقابل Knowledge، گاهی از واژه دانایی استفاده شده‌است. این در حالی‌ست که واژه دانایی معانی خاص خودش را در حوزه‌های گوناگون دیگر همچون فلسفه ، روانشناسی و جامعه شناسی نیز داراست. ازآنجا که تحقیقات کاربردی در حوزه مدیریت دانایی نسبتاً جدید است، در این خصوص تعریف خاص و دقیقی که مورد اجماع اکثریت محققین قرار گیرد، هنوز وجود ندارد. آنچه مسلّم است آن که می‌توان با آشنایی با تعاریف گوناگون، ابعاد و مصادیق این امر را بیشتر شناخت و آن را بهتر به کار گرفت.

مدیریت دانش و خدمت مرجع

یکی از شاخه های فرعی اقتصاد دانش است؛ مدیریت دانش ، کاملاً یک مفهوم و روش جدید مدیریت را معرفی می کند. این مفهوم بر تبدیل موهبتهای عقلانی کارکنان و سازماندهی نیروهای سودمند درونی اعضاء کارکنان – نیروی رقابت و ارزش جدید- عمل می کند. مدیریت دانش بر پیوند اطلاعات با اطلاعات، اطلاعات با فعالیت ها و اطلاعات با فرد- برای تحقق اشتراک دانش ( از قبیل دانش ضمنی و دانش صریح) توجه دارد. و با مدیریت اطلاعات کاملا متفاوت است. کارکردهای سنتی کتابخانه؛ گردآوری، پردازش، اشاعه، ذخیره سازی، بهره برداری از اطلاعات مدرک به منظور فراهم آوردن خدمت برای جامعه است. در دوره اقتصاد دانش، کتابخانه به عنوان گنجینه دانش بشری ، سهیم شدن در پیشرفت دانش و حلقه ارتباطی مهم در زنجیره پیشرفت دانش خواهد بود. در قرن بیست و یکم کتابخانه‌ها بطور اجتناب ناپذیری با موضوع جدید مدیریت دانش مواجه خواهند بود. مدیریت دانش در کتابخانه‌ها می باید بر پژوهش و توسعه دانش، ایجاد پایگاه دانش، مبادله و اشتراک دانش بین کارکنان کتابخانه ( از جمله کاربرانش) ، آموزش کارکنان کتابخانه، تسریع پردازش صریح از دانش غیر صریح و تحقق اشتراک آن تمرکز کنند. تعریف مدیریت دانش: مدیریت دانش رویکرد نظام مند یافتن، درک کردن و استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی است و از طریق کاهش زمان و هزینهٔ آزمایش و خطا یا تکرار، ایجاد ارزش می‌کند.

تعاریف گوناگون

برای تعریف دانایی باید چندین واژه تعریف شود. ابتدا از داده‌ها صحبت می‌کنیم. داده‌ها منبع حیاتی به شمار می‌روند که با بهره‌برداری صحیح از آنها می‌توان داده‌ها را به اطلاعات بامعنی تبدیل نمود. بدین ترتیب اطلاعات می‌توانند به دانایی و در نتیجه حکمت تبدیل شوند. در واقع اطلاعات، دانایی و حکمت، بیش از مجموعه‌های فوق هستند و به نوعی کل آنها از هم اجزایی اجزا تشکیل می‌شوند، نه جمع جبری اجزا.

داده‌ها نقاط بی معنی در فضا و زمان هستند که هیچگونه اشاره‌ای به فضا و زمان ندارند. داده‌ها شبیه رویداد حرف یا کلمه‌ای خارج از زمینه (بدون رابطه) می‌باشند. دانایی مجموعه‌ای از شناخت‌ها و مهارت‌های لازم برای حل مسئله‌است، لذا اگر اطلاعاتی که در دست است بتواند مشکلی را حل کند می‌توان گفت دانایی وجود دارد. ضمن اینکه دانایی باید امکان تبدیل به دستورالعمل اجرائی و عملی شدن را داشته باشد.

مفهوم مدیریت دانش

مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه‌های فکری در سطح کلان به کار می‌رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می‌شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می‌کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب می‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا به صورت کارا و موثر قادر می‌سازد. علل پیدایش مدیریت دانش: ۱- دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه‌های یک سازمان اساسا سرمایه‌های قابل لمس و ملی بودند(امکانات تولید، ماشین، زمین و غیره) به سمت سازمانهایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده‌است. ۲- افزایش فوق العاده حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات به طور کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می‌کند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می‌کند. زیرا به اقدام نزدیک تر است. اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی‌کند، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسان‌ها است که به تصمیم و بنابراین به اقدام می‌انجامد. ۳- تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده‌است. بسیاری از سازمانها دریافته‌اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می‌شود. ۴- تخصصی تر شدن فعالیتها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را بهمراه داشته باشد. در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می‌شد و آن را یک فناوری می‌پنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز است. انسانها در مقابل بعد فناوری و الکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می‌گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است.

راهبردهای مدیریت دانش

مدیریت کلان جهت کارآمدی زیرسیستم‌های خود می‌بایست ماهیت، اصول و ابعاد مدیریت دانش را بشناسد. راهبردهایی که ماهیت و توانایی متفاوت مدیران را منعکس می‌نماید عبارتنداز ۱- راهبرد دانش بعنوان راهبرد کسب وکار که روشی جامع و با وسعت سازمانی برای مدیریت دانش است، که بیشتر بعنوان یک محصول در نظر گرفته می‌شود. ۲- راهبرد مدیریت سرمایه‌های فکری که بر بکارگیری و ارتقای سرمایه‌هایی که از قبل در سازمان وجود دارند، تاکید دارد. ۳- راهبرد مسئولیت برای سرمایه دانش فردی که از کارکنان حمایت و آنها را ترغیب می‌کند تا مهارت‌ها و دانش خود را توسعه دهند و دانش خود را با یکدیگر درمیان گذارند. ۴- راهبرد خلق دانش که بر نوآوری و آفرینش دانش جدید از طریق واحدهای تحقیق و توسعه تاکید می‌کند. ۵- راهبرد انتقال دانش که بعنوان بهنرین فعالیت در بهبود کیفیت امور و کارایی سازمان مورد توجه قرار گرفته‌است. ۶- راهبرد دانش مشتری- محور که با هدف درک ارباب رجوع و نیازهای آنها بکار گرفته می‌شود تا خواسته آنها به دقت فراهم شود.

تعریف مدیریت دانایی

تحقیق در ادبیات مدیریت، نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی از مدیریت دانایی وجود ندارد. تعاریف عمدتاً بر قابلیت‌های سازمانی در خصوص تولید ثروت از دارایی‌های دانایی‌مدار متمرکز هستند. و نقش مدیریت دانایی، اکتساب، جمع‌آوری و استفاده از دانایی فنی سازمانی و درس‌های آموخته شده‌است.

کمی بیش از ده سال از عمر ابداع مفهوم کلی مدیریت دانایی می‌گذرد و در این مدت، تعاریف گوناگونی در این خصوص ارائه گردیده که هر یک ابعادی از این موضوع را نمایش می‌دهند. در ذیل به بیان مهم‌ترین این تعاریف می‌پردازیم:

 1. مدیریت دانایی، کسب دانایی درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است، به‌گونه‌ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانایی ببرند.
 2. مدیریت دانایی، بنایی سنجیده، صریح و اصولی برای تجدید و استفاده از دانایی در جهت افزایش تأثیر و بازگشت دانایی مربوط به سرمایه دانایی است.
 3. تعریف مدیریت دانایی، اغلب به حوزه‌های تخصصی نویسندگان مقالات وابسته‌است. مدیریت دانایی را به صورت فرآیند مستمر اطمینان از توسعه تجربی سازمان‌ها در جهت بهبود قابلیت حل مشکلات سازمانی، و حمایت از مزیت رقابتی تعریف می‌کنند. مدیریت دانایی را به عنوان قابلیت خلق ارزش افزوده از طریق دارایی‌های ناملموس سازمانی تعریف می‌کنند.Waltz عقیده دارد که مدیریت دانایی، به محدوده‌های سازمانی، فرآیندها و فناوری‌های اطلاعاتی مختلفی مربوط است که برای دستیابی، خلق و نشر دانایی جهت تحقق مأموریت سازمانی، اهداف کسب و کار و استراتژی‌ها به کار گرفته می‌شوند
 4. فرایند خلق، انتشار وبکارگیری دانش بمنظور دستیابی به اهداف سازمانی.
 5. فلسفه‌ای که شامل مجموعه‌ای از اصول، فرایندها، ساختارهای سازمانی وفن آوریهای بکار گرفته شده که افراد را بمنظور اشتراک و بکارگیری دانششان جهت مواجهه با اهداف آنها یاری می‌رساند
 6. مدیریت دانایی مجموعه فرایندهایی است که خلق، نشر و کاربری دانایی راکنترل می‌کنند.
 7. مدیریت دانایی، رسمی سازی و دسترسی به تجربه، دانایی و دیدگاههای استادانه را که قابلیتهای جدید، قدرت کارایی بالاتر، تشویق نوآوری و افزایش ارزش مشتری را در پی داشته باشند، هدف قرار می‌دهد.
 8. مدیریت دانایی، دانستن ارزش دانایی، فهم اطلاعات سازمان، استفاده از سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به منظور حفظ، استفاده و کاربرد دوباره دانایی می‌باشد.
 9. مدیریت دانایی شامل فرایند ترکِب بهینه دانش و اطلاعات در سازمان و ایجاد محیطی مناسب بمنظور تولید، اشتراک و بکارگیری دانش وتربیت نیروهای انسانی خلاق و نوآور است.
 10. مدیریت دانایی، مدیریت اطلاعات و داده به همراه مهار تجربیات ضمنی و نهایی افراد جهت تسهیم، استفاده و توسعه توسط سازمان است که به بهره‌وری بیشتر سازمان منجر می‌گردد.
 11. مدیریت دانایی به مثابه چتری است که مباحث متعدد مربوط به ارزش دانایی به عنوان یک عامل تولیدی را در بر می‌گیرد.
 12. مدیریت دانایی، فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، نگهداری، ارزیابی و بکارگیری دانایی مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت پذیرد.

دانایی صریح و ضمنی

تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد که تنها ۲۰٪ دانایی آشکار و واضح (Explicate) و ۸۰٪ مابقی تلویحی و نهفته (Tacit or implicate) است. مفاهیم مربوط به این دو نوع دانایی و صفات و ویژگیهای آ نها را در تعاریف زیر بهتر می‌توان دریافت:

دانایی صریح

دانایی است که وضوح کافی برای درک آن وجود دارد. دانای صریح، دانایی است که قابل کد شدن است. منظور از کد، هر گونه کد، اعم از کد نوشتاری، گفتاری، رفتاری و... است. مصادیق این نوع از دانایی، کتاب، مقاله، سخنرانی، روشهای مدون سازمانی و سایر مستندات مشابه، می‌باشد

دانایی تلویحی

چنین دانایی به سه دلیل از شفافیت و وضوح کافی برخوردار نیست:

 1. توانایی تشریح و تعریف دانایی وجود دارد ولی هنوز به عنوان یک دانایی عرضه و معرفی نشده‌است.
 2. توانایی تشریح و تعریف وجود دارد، اما اراده و قصد آن وجود ندارد.
 3. توانایی تشریح دانایی وجود ندارد.

معمولاً باید این نوع دانایی را در درون اذهان انسان‌ها، رویه‌های سازمان، و نیز در اندوخته‌های فرهنگی جوامع گوناگون مستتر یافت. هرچند که مدیریت دانایی ضمنی، به مراتب مشکل‌تر از دانایی آشکار است، اما ارزش آن در کسب مزیت رقابتی در سازمان، بیشتر می‌باشد.

مدیریت دانش و اصول مرجع

با مدیریت اطلاعات تفاوت دارد. و با دانش سر و کار دارد.

 

منابع

 • Adamson, I. (۲۰۰۵). «Knowledge Management: The Next Generation of TQM?» TQM ۱۶(۸-۴).
 • iCenter, O. C. (۲۰۰۲). Knowledge Management, Maximizing Human Potential, OSD comptroller icenter. ۲۰۰۷.
 • Laudon (۲۰۰۴). Management Information Systems, Prentice Hall.
 • Turban, Leidner, et al. (۲۰۰۶). Information Technology for Management, Transforming Organizations in the Digital Economy, John Wiley & Sons.
 • مدیریت دانش « مدل فرآیندی ابداعی » نویسنده و مولف: خشایار جهانیان ( شرکت پیشگامان فناوری اندیشه ، اینوتکس ایران )
 • باران دوست, ر. و ش. رحمانی (۸۲). «بررسی رابطه تطبیقی مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده.» تدبیر ۱۳۴.
 • باقری نژاد, ج. (۸۲). فرآیند کیفیت فراگیر در رویارویی با عصر دانایی. دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع. دانشگاه یزد.
 • پاکسرشت, ح. (۸۲). مدیریت دانش, انتشارات دانشکار.
 • پیروزفر, ش. (۸۵). مدیریت دانایی چیست, pc world iran.
 • خواسته, ن. (۸۴). سمینار کارشناسی ارشد با عنوان ارتباط دو حوزه مدیریت دانایی و مدیریت کیفیت. مهندسی صنایع. تهران, تربیت مدرس.
 • داونپورت and پروساک (۸۱). مدیریت دانش, انتشارات دانشکار.
 • عدلی, ف. (۸۲). مدیریت دانش، حرکت به فرا سوی دانش, انتشارات فراشناختی اندیشه.
 • کاست, ک. and ت. ص. ا. فصیح (۸۳). «مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری.» علوم اطلاع رسانی ۱۸(۳٬۴).
 • کلانتر, م. ج.-س. (۱۳۸۲). «مدیریت دانش در سازمان.» تدبیر ۱۴۲.
 • مومنی, م. و. طرزی (۸۵).پروژه کارشناسی ارشد با عنوان تدوین الزامات پیاده سازی مدیریت دانش در فرآیند توسعه محصول در صنعت خودرو. دوره مدیریت فناوری اطلاعات, سازمان مدیریت صنعتی.
 • هاشم‌زاده, م. (۸۵). پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران-حوزه مدیریت دانش, Persianblog. ۲۰۰۶.
 • یحییـپور (۸۲). پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی و تدوین عوامل موثر بر چرخه عمر نظام برنامه ریزی منابع بنگاه با رویکرد مدیریت دانایی. مدیریت اجرایی, سازمان مدیریت صنعتی.
 • یو, چ. م. (۱۳۸۴). «نقش و تأثیررهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی.» مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 • مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری، نوشته: کارل کالست، ترجمه: صدیقه احمدی فصیح (کارشناس ارشد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

 


 

مأموریت ،چشم اندازوارزشهایشرکت ایران خودرودیزل

 

مأموریت

      ارزشآفرینیبرایذینفعانازطریقتولید،تامینوعرضه

خودروهایتجاریوارائهخدماتپسازفروشفراگیروموثر

با تکیهبرسرمایهانسانی،شایستگیهایفنیومدیریتیدرتطبیق

با آخرینفناوریهابانیازهایمشتریان

چشماندازتاسال1400

انتخاببرترمشتریانخودروهایتجاری

درمنطقه

ارزشها

 •  مشتریمحوری
 •  دانشمحوریوترویجخلاقیتونوآوری
 •  کیفیتگراییوبهبودمستمرفرآیندها،محصولاتوخدمات

 اهتمامبهاستفادهبهینهازمنابعوحفظمنافعشرکت

 •  ارزشنهادنبهکرامتانسانی

 شایستهسالاری

 •  تعهدووفاداریسازمانیوالتزامشغلی

 پایبندیبهمسوولیتهایاجتماعیوصیانتازمنابعملی

 قانونگراییورعایتاستانداردهایحرفهای

در دنیای امروز که کسب مزیت رقابتی و جلب رضایت مشتریان بعنوان عوامل اساسی موفقیت پایدار محسوب می گردد، شرکتهایی سرآمد و موفق خواهند بود که محصولاتی با کیفیت و مورد انتظار مشتریان به بازار عرضه نمایند.

شرکت ایران خودرو دیزل پس از 50 سال فعالیت ، کماکان بزرگترین تولیدکننده خودروهای تجاری در کشور می باشد. اما این سابقه نمی تواند متضمن موفقیت در بازار رقابتی کنونی باشد از اینرو برای توسعه و رشد پایدار در این صنعت نیازمند تغییر و تحولات اساسی می باشد

واژه نگاری ایران خودرو دیزل

ا یجاد اطمینان در مشتریان

ی که تازی در صنعت خودروتجاری

رنج و تلاش برای استقلال صنعتی کشور

ایجاد سود آوری برای سهامداران

ن مایش قدرت در عرصه رقابت

خ ودباوری و خوداتکایی ملی

وفاداری و احترام به خواسته های مشتریان برای کیفیت

در حرکت به جلو برای عرضه محصولاتی بهتر

رهبری بازار درکشور

ورود به بازار خودرو تجاری

دل مشغولی برای ایجاد محیطی امن برای اشتغال پرسنل

ی اری رسانی به صنعت حمل و نقل کشور

ز حمت برای سربلندی صنعت کشور

ل طف خدا در پیمایش این مسیر

 

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت:

 

نام شرکت : ایران خودرو دیزل (سهامی عام)

تاریخ تاسیس:1338

تاریخ بهره برداری:1339

 

موضوع شرکت: فعالیت اصلی شرکت عبارت است از صدور خدمات فنی و مهندسی ، طراحی و ساخت و تولید و فروش و خدمات بعد از فروش  اتوبوس،مینی بوس، کامیون ، کامیونت ، کشنده ،وانت،ون و سایر انواع خودروهای شخصی و تجاری ، قطعات مربوط به آنها، خرید و فروش و صادرات و واردات ، ارائه خدمات انواع خودرو و قطعات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، تاسیس شرکت های تولیدی و بازرگانی با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی ، خرید کارخانجات و سهام شرکت ها ، دریافت و پرداخت تسهیلات مالی در جهت پیشبرد اهداف شرکت و سایر امور خدماتی(بازرگانی به طور مستقیم یا از طریق تاسیس دفاتر نمایندگی در داخل یا خارج از کشور) و مبادرت به گونه فعالیت هایی که برای انجام مقاصد بالا و تسهیل و اجرای آن لازم است.

 

فعالیت های برنامه ریزی مواد و تولید

 

شرکت برای موفقیت در چالش های پیش رو در مقیاس داخلی و جهانی ناگزیر از تغییر رویکرد از روش های اقتصادی و بکارگیری مدیریت نوین در همه زمینه ها می باشد. ازاین رو یکی از اهداف استراتژیک شرکت ایران خودرو دیزل دستیابی به روند یک به یک در فرایندهای خرید ، تولید و فروش بوده است. بر این اساس زنجیره تامین ، کنترل موجودی ها و برنامه ریزی تولید، عوامل تعیین کننده ای در فرایند فوق محسوب می گردند.از آنجائی که برنامه تولید بدلیل تغییرات و نواسانات بازار دچار تغییرات متناوبی می شود، لزوم استقرار یک نظام  جامع انعطلف پذیر از اهم امور بوده و مسئولیت خطیری را برای مجموعه بوجود می آورد.

 

 

فعالیت های خدمات پس از فروش

 

آنچه امروزه برای دوام و بقای بنگاه های اقتصادی ارائه کننده کالاهای سرمایه ای و بادوام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد اطمینان برای مشتریان جهت سرویس و نگهداری کالای خریداری شده توسط ایشان می باشد. بدین منظور خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو دیزل در جهت ایجاد اطمینان در مشتریان از طریق شرکت گواه فراهم می گردد.

در حال حاضر کلیه خدمات تعمیرگاهی ، سرویس اولیه ، گارانتی ، تجهیز انواع کاربری های محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل و فعالیت در زمینه صادرات لوازم و قطعات یدکی شرکت گواه صورت می گیرد.

 

فعالیت های صادرات

ایران خودرو دیزل به سوی جهانی شدن..

 

صادرات محصولات به بازارهای هدف و داشتن تعامل با آن بازارها و سایر فاکتورها به آن سوی مرزها مربوط می شود و تحلیل بازارهای هدف بر اساس شاخص ها ی جمعیت، وسعت کشور، فرهنگ و سابقه صادراتی ، درآمد سرانه، سیستم پرداخت – ترجیحات تجاری با ایران ، روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با آن کشورها، جایگاه حمل و نقل جاده ای، طول عمر ناوگان حمل و نقل ، نظام مالکیت خصوصی در بخش حمل و نقل ، سطح استفاده از تکنولوژی در خودرو ، استانداردهای ملی و بین المللی – تولید داخلی و محدودیت های غیر تعرفه ای واردات رقابت – سهم مارک بنز در بازار و میزان تاثیر آن بر صادرات صورت می گیرد. لذا ایران خودرو دیزل در صدد فعالیت بیشتر به منظور به دست گرفتن بازار در بازارهای هدف می باشد و در این جهت گام های موثری برداشته است.

 

فعالیت های توسعه منابع انسانی

 

جداول تحلیلی-مقایسه ای  وضعیت نیروی انسانی:

 

یکی از ابزارهایی که می تواند در تصمیم سازی سازمانی موثر واقع شود ، شناخت تصمیم گیران از وضعیت و ترکیب منابع موجود سازمانی می باشد و شناخت از وضعیت  موجود نیروی انسانی کمک شایان توجهی به تصمیمات آتی دارد به همین منظور گزارش مقایسه ای و شاخص های نوع فعالیت ، سن ، تحصیلات و سابقه کار کارکنان بصورت ماهیانه تهیه و به تصمیم گیران سازمان ارسال          می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مقایسه ای فراوانی نیروی انسانی بر حسب نوع فعالیت (88-87)

نوع فعالیت

تعدادسال88

درصد

تعداد سال87

درصد

تغییرات تعدادی

مستقیم تولیدی

3023

58

3077

57.6

(54)

غیرمستقیم تولیدی

1314

25

1328

9/24

(14)

غیرتولیدی(ستادی)

897

17

936

5/17

(39)

جمع

5234

100

5341

100

(107)

 

 

 

جدول مقایسه ای فراوانی نیروی انسانی بر اساس سطح تحصیلات(88-87)

سطح تحصیلات

تعدادسال88

درصد

تعدادسال87

درصد

تغییرات تعدادی

فوق لیسانس و دکتری

98

2

104

9/1

(6)

لیسانس

552

10

506

5/9

46

فوق دیپلم

679

13

569

7/10

110

دیپلم

3384

65

3568

8/66

(184)

کمتر از دیپلم

521

10

594

1/11

(73)

جمع

5234

100

5341

100

(107)

 

 

 

جدول مقایسه ای فراوانی نیروی انسانی بر اساس وضعیت سنی(88-87)

وضعیت سن

/ 0 نظر / 178 بازدید