واکاوی مدیریت شرکت دایملر-کرایسلر

  1. مقدمه
  2. معرفی شرکت دایملر-کرایسلر
  3. نیاز به دایملر-کرایسلر
  4. هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت دایملر-کرایسلر
  5. روش های مدیریت دانش در شرکت دایملر-کرایسلر
  6. هدف اصلی از ایجاد انجمن گروه تبادل دانش
  7. ابزار پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت دایملر- کرایسلر
  8. عناصر و ابعاد اصلی مدیریت دانش در شرکت دایملر-کرایسلر
  9. نتایج پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت دایملر- کرایسلر
  10. نکاتی مهم از تجربه ی مدیریت دانش در شرکت دایملر-کرایسلر
/ 0 نظر / 47 بازدید